JAK SKLADOVAT NEBEZPEČNÉ ODPADY

Pod pojmem nebezpečný odpad se v dnešní době skrývá množství látek. Jednoduše je poznáme podle toho, zda splňují některou z těchto vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, infekčnost nebo také žíravost. Jako nebezpečný odpad proto označujeme syntetické barvy a laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, oleje, tuky, ropné produkty, lepidla, žíraviny, zářivky, pesticidy a mnohé další látky nebo předměty takové látky obsahující.

Při dodržení správného postupu při skladování zaměstnancům ani lidem v bezprostředním okolí nic nehrozí, přesto neuškodí, když některé z těchto zásad připomeneme. Základem je především skladování nebezpečných odpadů v uzavřených a dobře označených obalech. Pokud nejsou látky správně označeny, při nesprávném zacházení může nastat nebezpečná situace.

Samotná hala, v níž je odpad skladován, by měla být rovněž viditelně označená. Zákaz vstupu nepovolaným osobám je další nutností, stejně jako zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Důležité jsou i suché prostory, v opačném případě mohou obaly začít korodovat nebo se jinak vlivem vlhkosti poškodit a došlo by k nekontrolovatelnému úniku škodlivých látek. Proto jsou pro skladování nebezpečných odpadů vhodné právě ocelové haly, v nichž se snadněji udržuje bezpečné prostředí, na rozdíl od objektů z cihel či dřeva.

Zmiňované druhy látek musejí být rovněž zabezpečeny proti zneužití, odcizení nebo úniku. Pokud je s chemickými látkami manipulováno, měl by být objekt vybaven sprchou či jakýmkoliv jiným zdrojem čisté vody pro případ zasažení očí nebo pokožky. Stejně tak by měly být v budově vyznačeny bezpečnostní pokyny pro případ úniku nebezpečné chemické látky.

Navzdory dodržení všech bezpečnostních pravidel mohou nastat neočekávané případy, kdy dojde k úniku nebezpečných odpadů. Nejčastější příčinou jsou obvykle živelné pohromy – silné poryvy větru nebo povodně, při nichž  je narušena ochrana i jinak zabezpečeného skladu. V takovém případě je nutná naprostá součinnost se záchrannými a bezpečnostními složkami.